چرا از کودهای مایع استفاده می کنیم

ارسال شده در 12 مرداد ماه 1401

157 بازدید | 3 نظر
 شهر گیاه

استفاده از کودهای مایع آسانتراز سایر انواع کودها می باشد.معمولا انتقال آنها توسط پمپ وسیستم فرتیگیشن بوده ومانند کودهای

جامد نیاز به انتقال دستی ندارند.همچنین برخی از سموم نیز با آنها قابلیت اختالط دارد که خود باعث کاهش دفعات محلول پاشی

می گردد.

چه تفاوتی مابین استفاده از کودهای مایع وجامد توسط گیاه وجود دارد؟ در استفاده از کودهای مایع کارائی خیلی بیشتر یا خیلی کمتر نسبت به کودهای جامد وجود ندارد.اکثر کودهای مایع از مواد اولیه کودهای جامد تهیه شده اند و تفاوت اصلی آنها درسرعت حل شدن باالتر نسبت به کودهای جامد می باشد. کارائی کودهای مایع از طریق چگونگی کاربرد آنها مورد سنجش قرار میگیرد. روش های استفاده صحیح در زیر مورد بحث قرار گرفته است. انواع کودهای مایع مهم کدام هستند وتفاوت مابین آنها چیست؟ انواع مهم و اصلی کودهای مایع شامل کودهای محلول وکودهای سوسپانسیون وکودهای ژلهای میباشد.کودهای محلول به طور کامل درآب حل میشوند.کودهای سوسپانسیون وژله ای به طور صددرصد درآب حل نمیشود.عوامل تعلیق کننده در )ازنوع موادرسی( در کودهای سوسپانسیون وژله ای به منظور نگهداری مواد کودی وجلوگیری از رسوب کردن انها به کار میرود. کودهای مایع را می توان به مدت طوالنی در دمای باالی 5درجه سانتیگراد تا دمای حداکثر 45 درجه انبار نمود. کودهای محلول متداول کدام هستند واز چه اجزائی ساخته شدهاند؟ انواع بسیارزیادی از کودهای محلول در بازار وجود دارند.اما می توان گفت اکثرا از نمک های نیترژن دار وفسفات دار وپتاسیم دار به اضافه مقداری از میکروالمنت ها و بیواستیموالنتها تشکیل شده اند. یکی از مسائلی که در مورد کودهای مایع وجود دارد مسئله شکرک زدن یا همان تشکیل کریستال می باشد که معموال به علت تغییرات دمایی صورت می گیرد.باید توجه داشت که این مسئله باعث ازبین رفتن هیچ ماده مغذی نمی شود و مجددا در صورت باال رفتن دما یا انحالل کود در آب مواد مغذی به محلول کودی باز می گردد. کودهای سوسپانسیون چه نوع کودهایی هستند؟چرا کودهای سوسپانسیون دارای درصد مواد مغذی بیشتری نسبت به کودهای محلول هستند؟ کودهای سوسپانسیون محصوالتی هستند که اجزاکودی به جای قرار گرفتن در یک محصول حقیقی به حالت معلق مانند ذرات گل والی در آب قرار گرفته اند.عوامل تعلیق کننده مانند خاک اتاپولگیت به منظور جلوگیری از رسوب مواد کودی در محلول استفاده می شوند.شما می توانید از مواد مغذی بیشتری در کود سوسپانسیون استفاده نمایید چرا که عمال ذرات به جای انحالل در مخلوط پخش شده اند.باید توجه داشته باشید که کودهای سوسپانسیون پس از مدت زمان مشخصی رسوب می کنند اما می توانید پس از هم زدن کامل آنها رامجددا مصرف نمائید و این مشکلی را برای شما ایجاد نخواهد کرد. دراختالط کودهای سوسپانسیون با سموم باید توجه داشته باشید که فرموالسیونهای SL به علت وجود نمک های یونی امکان ترکیب با کودهای سوسپانسیون با درصد باالی نمک ها را دارند که در این مورد باید دقت الزم راداشت. انواع رایج ومتداول کودهای سوسپانسیون را نام ببرید معموال سه نوع کودهای رایج سوسپانسیون در بازار وجود دارد. )سوسپانسیون NPK 20-20-20مثل )کودهای-1 2-کودهای میکروالمنت)کودهای اکسید روی ومنیزیم( 3 -بیو اسمیتوالنتها )جلبکها وهیومیکها( انواع رایج و متداول کودهای ژله ای کدام هستند؟ مثل کودهای سوسپانسیون بادرصد باالتر نحوه کاربرد کودهای مایع به چه صورت است؟ کودهای مایع عمدتا به صورت محلول پاشی و یا آبیاری قطره ای )فرتیگیشن( از طریق آب آبیاری ویاتزریق درخاک در زمانهای الزم مورد استفاده قرار می گیرند که هرروش مزایا ومعایب خود را دارد. محلول پاشی: اغلب کودهای مایع محلول پاشی می گردند.اما

چرا از کود مایع استفاده می کنیم

وروزهای خشک در حد امکان اجتناب کنید.مگر در شرایطی که آبیاری صورت میگیردیا زراعت انبار شده بارندگی قریب الوقوع است.معموال در دمای باالی 20درجه مقدار زیادی نیترژن از دست خواهد رفت چنانچه بارندگی در طول 3-2 روز به وقوع بپیوندد از شدت این مسئله کاسته خواهد شد. معموال کودهای مایع نیترژن دار را با علف کش های پهن برگ مخلوط می کنند.باید توجه داشته باشید که در گیاهانی که هنوز به رشد کافی نرسیده اند این مسئله می تواند باعث سوزندگی برگ ها شود. آبیاری قطره ای در آبیاری قطره ای استفاده از کودهای مایع در نوارهای باریک )تیپ( هم به صورت قطره های درشت و یا ذرات ریز مه پاش می باشد.تراکم مواد در یک فضای مجتمع و خیلی کوچک عموما باعث جلوگیری از هدر رفت مواد مغذی می شود.هرچه گیاه با کود کمتری در تماس باشد در نتیجه سوزندگی کمتر اتفاق می افتد. هنگامی که قطره ها درشت باشند آنها به جای ماندن در روی گیاه به پایین می غلطند وازسوختگی اجتناب میگردد. انتخاب آبیاری قطره ای محدودیت هایی دارد چرا که استفاده صحیح از این روش نیاز به ابزار وتجهیزات خاص دارد.آبیاری قطره ای فقط بخش کوچکی از کل مزرعه را تحت پوشش قرار می دهد.بنابراین هنگامی که تنها از این روش استفاده می کینم سموم نمی توانند به طور موثر با کود استفاده شوند روش اختالط هنگام شخم استفاده از اسباب وتجهیزات شخم اجازه می دهد که مواد کودی به طور دقیق با نسبت صحیح ومشخص به گیاه برسد.روش فوق یک روش مناسب برای تغذیه گیاه می باشد چرا که به شدت تبخیر به علت جایگزینی مواد درون خاک کاهش یافته وخطر سوزش گیاه از طریق اسپری کردن از باال نیز از بین می رود.عیب اصلی این روش نیاز به داشتن ادوات خاص می باشد همچنین در این روش به علت محدودیت پوشش مزرعه ای سموم اختالط با کود نیستند. بیشتر در این روش از کودهای مایع استارتر که غالبا به عنوان شروع کننده توسعه ریشه ویا شروع کنند رشد گیاه با موادمغذی تسریع کننده رشد به ویژه در گیاهانی که در آنها رشد رویشی بیشتر مد نظر هست همچون ذرت علوفه ای و یونجه مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از نیترژن وفسفر در ناحیه ای متمرکز باعث رشد وتکثیر ریشه در نزدیکی محل استفاده از کود می گردد.اما بازدهی خوب محصول واکنشی است نسبت به شرایط رشد ومتاثر از عوامل مدیریت صحیح می باشد.اکثر کودهای مایع به دلیل اینکه مسمومیت شدید به آمونیوم در کاشت دانه رخ می دهد.به عنوان کودهای پیش رویشی قابل استفاده نیستند.میزان استفاده کودها در روش پیش رویشی بستگی به شاخص نمکی کود)index Salt )دارد ونباید از شاخص نمکی بزرگتر از5 در روش کوددهی پیش رویشی )روش تماس مستقیم با دانه( استفاده نمایید.شاخص نمک در کودهای K-P-N معموال تابعی ازمقدار نیترژن واکسید پتاسیم میباشد ومعموال پنتااکسید فسفر نقشی در محاسبه شاخص نمک ندارد.شاخص نمک در کودهای استارتر میتواند نسبت به روش پیشرویشی بیشتر باشد.اما درخاکهای شنی شاخص نمک نباید بیشتر از20 را برای کودهای استارتر بهکار برد. مسائل مربوط به زیانهای ناشی از باال بودن شاخص نمک درکودها چیست؟ خسارت توسط زیادی نمک زمانی اتفاق میافتد که طی واکنش شیمیایی آب از داخل دانه با نمکهای داخل کود در تبادل باشد معموال خشکسالی بعداز کاشت دانه احتماال بروز اینگونه مشکالت را افزایش می دهد. چگونه باید میزان کود مایع مصرفی در هکتار رامحاسبه نمود؟ معموال مقدار کود الزم بر حسب حد بحرانی عناصر مورد نیاز برای گیاه می باشد.ولی به صورت تجاری معموال مقدار مورد نیاز از هرکودمایع برحسب مقدار مصرفی در هکتار به صورت خاک مصرف یا به صورت مقدارمصرفی در هزار یا صد لیتر به صورت محلول پاشی توصیه میگردند. خالصه : 1-چنانچه کودهای جامد ومایع به صورت درست استفاده شوند هیچگونه اختالفی از جنبه کشاورزی وجود ندارد. 2- خاک های رسی دارای بار منفی که در کودهای سوسپانسیون وجود دارند می توانند باعث ناسازگاری با آفت کشها شوند. 3- از اسپری کردن کودهای مایع نیترژن باال در هوای گرم وخشک روی گیاه به منظور جلوگیری از هدررفت نیترژن خودداری نمایید مگر اینکه همراه با کشت انجام شود یا آبیاری صورت گیرد یا بارندگی قریب الوقوع باشد.در این حالت استفاده از کودهای جامد ویا سیستم قطره ای بهتر است. 4-در فرتیگیشن کودها در کشت کم عمق باید تا جائی که امکان دارد از ذرات درشت تر استفاده نمود. 5-محلول پاشی کودهای مایع دارای نیترژن باال ممکن است باعث ایجاد گیاه سوزی شود. 6 - غالبا می توان آفت کشهای خاک مصرف را با کودهای مایع به صورت فرتیگیشن استفاده نموده وکل مزرعه را پوشش داد. معموال یک آزمایش سازگاری با مقادیر کم مواد به منظور اینکه آیا اختالط می تواند صورت پذیرد انجام میشود. معموال برروی لیبل هر آفتکش یاکود دستورالعملی وجود دارد که قابلیت اختالط آن با سایرمواد توضیح میدهد


نظرات کاربران

دیدگاه خود را ارسال کنید

نظر خود را برای این مطلب ارسال کنید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین مطالب

اثر پتاس در رشد گندم

18 فروردین ماه 1401

کوددهی درختان میوه

06 اسفند ماه 1400

کود سرک چیست؟

دسته بندی:
24 مرداد ماه 1401

4 بیماری رایج درخت سیب

دسته بندی: آفت و بیماری
08 مرداد ماه 1401

جیبرلین و کاربرد آن در باغبانی

دسته بندی:
23 اسفند ماه 1400