فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(605 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(591 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(516 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(565 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(549 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(465 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم مایع

71,250 تومان
(503 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(482 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(289 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(395 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(246 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(279 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(381 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(1090 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(259 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(395 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(297 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(272 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(281 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(303 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(375 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(272 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(319 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(306 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(248 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(247 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(383 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(222 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(299 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(252 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(262 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(304 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(517 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(323 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(421 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(417 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(295 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(303 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(358 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(335 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(323 بار بازدید)

یوکا
Yucca

3,500,000 تومان
(326 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(309 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(324 بار بازدید)

سرخس
Nephrolepsis

130,000 تومان
(474 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(460 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...