فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(826 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(880 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(622 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(647 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(663 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(549 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم مایع

71,250 تومان
(600 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(581 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(377 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(509 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(285 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(337 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(530 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(1625 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(320 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(508 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(367 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(327 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(344 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(367 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(470 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(348 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(420 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(382 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(314 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(297 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(451 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(265 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(365 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(313 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(331 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(374 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(639 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(393 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(491 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(540 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(342 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(363 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(439 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(392 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(386 بار بازدید)

یوکا
Yucca

3,500,000 تومان
(402 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(365 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(385 بار بازدید)

سرخس
Nephrolepsis

130,000 تومان
(568 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(576 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...