فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(414 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(419 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(379 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(447 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(385 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(336 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم مایع

71,250 تومان
(364 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(354 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(211 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(250 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(179 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(186 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(250 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(625 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(167 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(252 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(218 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(191 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(206 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(223 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(220 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(203 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(222 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(218 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(171 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(187 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(282 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(156 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(206 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(186 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(191 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(224 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(403 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(242 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(327 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(278 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(224 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(219 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(283 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(259 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(249 بار بازدید)

یوکا
Yucca

3,500,000 تومان
(244 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(233 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(249 بار بازدید)

سرخس
Nephrolepsis

130,000 تومان
(348 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(328 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...