کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان

این محصول ترکیبی از عناصر مهم برای رشد گیاه می باشد. کلسیم: خود باعث افزایش محصول در واحد سطح و بالا بردن کیفیت و طول عمر انبارداری محصول می گردد. منیزیم:  در تشکیل کلروفیل و قندها نقش دارد و به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه اثرگذار است و همچنین در تنفس گیاه نیز دخالت  ادامه مطلب


کلسیم روی منیزیم را آنلاین خرید کنید
تعداد

این محصول ترکیبی از عناصر مهم برای رشد گیاه می باشد.

کلسیم: خود باعث افزایش محصول در واحد سطح و بالا بردن کیفیت و طول عمر انبارداری محصول می گردد.

منیزیم:  در تشکیل کلروفیل و قندها نقش دارد و به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه اثرگذار است و همچنین در تنفس گیاه نیز دخالت دارد.

روی: در ساخت و تجزیه پروتئین ها در گیاه دخیل است و از بارزترین نقش روی در ساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.

محصولات مرتبط