سولفپاین S50%

بزودی

فیتومکس سولفپاین کود گوگرد با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و ریز مغذی در خاک به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد. این محصول در زمستان که مقدار پروتئین و سولفور در گیاه  کاهش می یابد بسیار مناسب بوده و همچنین در افزایش مقاومت گیاه در فصل سرما از اهمیت ب ادامه مطلب


سولفپاین S50% را آنلاین خرید کنید
تعداد

فیتومکس سولفپاین

کود گوگرد با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و ریز مغذی در خاک به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد. این محصول در زمستان که مقدار پروتئین و سولفور در گیاه  کاهش می یابد بسیار مناسب بوده و همچنین در افزایش مقاومت گیاه در فصل سرما از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور گوگرد در گیاهان برای جذب نیتروژن به مقدار کافی ضروری است. سولفپاین در تولید اسیدآمینه ها و پروتئین و نیز در فرآیند آزاد سازی مواد غذایی تثبیت شده و فتوسنتز در گیاه نقش بسزایی دارد.

محصولات مرتبط