سایپرمترین100سی سی

بزودی

حشره کش تماسی و گوارشی که با تاثیر روی کانال سدیم، در جریان انتقال پیام عصبی اختلال ایجاد می کند. دارای اثر سریع و پایدار و بسیار موثر روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها و می تواند اندام های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات مصون نگهدارد.  ادامه مطلب


سایپرمترین100سی سی را آنلاین خرید کنید
تعداد

حشره کش تماسی و گوارشی که با تاثیر روی کانال سدیم، در جریان انتقال پیام عصبی اختلال ایجاد می کند.

دارای اثر سریع و پایدار و بسیار موثر روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها و می تواند اندام های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات مصون نگهدارد.

محصولات مرتبط