روی 50%

225,000 تومان

فیتومکس سوسپانسیون Zn50 در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و ساختمانی داشته و در ساخت و تجزیه پروتئین در گیاه نیز دخیل است. از بارزترین خصوصیات عنصر روی در ساخت اسیدآمینه تریپتوفان به عنوان پیش نیازساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.  ادامه مطلب


روی 50% را آنلاین خرید کنید
تعداد

فیتومکس سوسپانسیون Zn50

در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و ساختمانی داشته و در ساخت و تجزیه پروتئین در گیاه نیز دخیل است. از بارزترین خصوصیات عنصر روی در ساخت اسیدآمینه تریپتوفان به عنوان پیش نیازساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.

محصولات مرتبط