بذرمال

بزودی

عنصر روی یکی از عناصر کلیدی در جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه در غلات می باشد. بذر مال نمودن بذور با کود سوسپانسیون بذرمال فیتومکس سبب فراهم نمودن عنصر روی و فسفر مورد نیاز جهت جذب فوری ، تسریع  رشد گیاه، و افزایش ریشه دهی میشود.  کود سوسپانسیون بذر مال به واسطه فرمولاسیون ویژه آن سبب ی ادامه مطلب


بذرمال را آنلاین خرید کنید
تعداد

عنصر روی یکی از عناصر کلیدی در جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه در غلات می باشد. بذر مال نمودن بذور با کود سوسپانسیون بذرمال فیتومکس سبب فراهم نمودن عنصر روی و فسفر مورد نیاز جهت جذب فوری ، تسریع  رشد گیاه، و افزایش ریشه دهی میشود.  کود سوسپانسیون بذر مال به واسطه فرمولاسیون ویژه آن سبب یکنواختی جوانه زنی بذور شده و در نتیجه سبب افزایش رشد گیاهان و تراکم بوته در واحد سطح می شود

محصولات مرتبط