ایپرودیون کاربندایم

بزودی

اختلاط این دو قارچ کش تاثیر آن ها را افزایش داده و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد . ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد و در تماس با رطوبت هیدرولیز می شود . این قارچ  کش از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم قارچ جلوگیری می کند.جهت کنترل بیماری های پس از برداشت مرکبات ، آغش ادامه مطلب


ایپرودیون کاربندایم را آنلاین خرید کنید
تعداد

اختلاط این دو قارچ کش تاثیر آن ها را افزایش داده و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد . ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد و در تماس با رطوبت هیدرولیز می شود . این قارچ  کش از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم قارچ جلوگیری می کند.جهت کنترل بیماری های پس از برداشت مرکبات ، آغشته نمودن میوه با کاربندازیم + ایپرودیون با دوز یک در هزار توصیه می شود .

محصولات مرتبط