برنامه تغذیه ای مرکبات

برنامه تغذیه ای مرکبات

برنامه تغذیه ای مرکبات

15 تیرماه 1401

برنامه تغذیه ای مرکبات شهرگیاه
  • 1 برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
  • 2برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
  • 3زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
  • 4بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
  • 5قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.

قبل از گلدهی بعد از گلدهی قبل از برداشت محصول بعد از برداشت محصول
فروت ست
1تا5/1 لیتر در هزارلیتر آّب-محلول پاشی
10-52-10
2تا3 کیلوگرم درهزارلیتر آب- محلول پاشی
30-5-15
2تا3 کیلوگرم درهزارلیتر آب- محلول پاشی
فروت ست
1تا5/1 لیتر در هزارلیتر آّب-محلول پاشی
عناصر میکرو
10 کیلوگرم در هکتار-آبکود
سولفات پتاسیم
15تا20کیلوگرم در هکتار-آبکود
سولفات پتاسیم
20تا15کیلوگرم در هکتار-آبکود
فسفیت پتاسیم
3 تا2 لیتر درهزارلیتر آب-محلول پاشی
کلسیم بر
1تا 2کیلوگرم در هزار لیتر آب -محلول پاشی
کلسیم بر
1تا 2کیلوگرم در هزار لیتر آب -محلول پاشی
هیومیک اسید
3 تا 5/1 کیلوگرم در هزارلیتر آب-محلول پاشی
عناصر میکرو+اسیدآمینه
1تا5/1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
هیومیک اسید
4 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود
20-20-20
2تا3 کیلوگرم در هزارلیترآّب-محلول پاشی
10-10-10
2تا3 کیلوگرم درهزارلیتر آب- محلول پاشی
عناصر میکرو+اسیدآمینه
1تا5/1 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
کلات آهن
40تا60 گرم هر درخت بارده-آبکود
عناصر میکرو
10 کیلوگرم در هکتار -آبکود
نیترات کلسیم
20تا30 کیلوگرم در هکتار-آبکود
روی
1کیلوگرم در هزارلیتر آّب-محلول پاشی

اگر در این زمینه سوالی دارید با کارشناسان فنی ما تماس بگیرید ...

دیگر توصیه های کودی و برنامه غذایی محصولات