فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(198 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(170 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(145 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(272 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(142 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(144 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم مایع

71,250 تومان
(147 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(142 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(86 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(92 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(85 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(84 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(104 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(212 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(84 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(89 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(94 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(94 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(97 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(96 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(97 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(94 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(95 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(97 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(84 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(88 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(173 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(82 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(93 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(100 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(89 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(116 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(223 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(120 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(167 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(138 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(118 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(112 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(152 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(117 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(129 بار بازدید)

یوکا
Yucca

3,500,000 تومان
(123 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(123 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(137 بار بازدید)

سرخس
Nephrolepsis

130,000 تومان
(168 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(174 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...