فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(53 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(42 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(34 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(57 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(39 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(36 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(37 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(24 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(26 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(26 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(25 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(26 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(32 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(28 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(28 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(32 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(29 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(31 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(30 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(30 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(34 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(23 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(32 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(29 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(27 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(44 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(25 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(28 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(34 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(30 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(50 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(79 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(51 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(70 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(61 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(55 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(47 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(69 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(51 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(46 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(48 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(87 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(101 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...