فروشگاه آنلاین سم، کود و ادوات کشاورزی

هر آنچه نیاز دارید در این فروشگاه موجود است

از
10000
تومان
از
500000
تومان
اعمال محدوده تخفیف
129 محصول

روی 50%

225,000 تومان
(746 بار بازدید)

بردو یک لیتری

72,000 تومان
(817 بار بازدید)

کائولن سیلیس برادا

بزودی
(589 بار بازدید)

سولفپاین S50%

بزودی
(622 بار بازدید)

بذرمال

بزودی
(617 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم پودر

137,500 تومان
(515 بار بازدید)

سیلیکات پتاسیم مایع

71,250 تومان
(568 بار بازدید)

ایمیداکلوپراید

560,000 تومان
(550 بار بازدید)

کود PK 5-57

187,500 تومان
(342 بار بازدید)

12-10-36 NPK سیوکس

95,000 تومان
(472 بار بازدید)

استامی پراید250گرمی

350,000 تومان
(276 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن 0.5لیتری

498,000 تومان
(319 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 سیوکس

95,000 تومان
(481 بار بازدید)

25-25-25 NPK فیتومکس

168,750 تومان
(1415 بار بازدید)

13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان
(302 بار بازدید)

13-49-6 NPK سیوکس

97,500 تومان
(477 بار بازدید)

تری فلورالین

290,000 تومان
(338 بار بازدید)

کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان
(304 بار بازدید)

کلسیم روی منیزیم

97,500 تومان
(325 بار بازدید)

اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان
(341 بار بازدید)

اتیون یک لیتری

385,000 تومان
(436 بار بازدید)

پتاسیم 55

97,500 تومان
(320 بار بازدید)

دی اکتیل

106,250 تومان
(383 بار بازدید)

فست فیتومکس

156,250 تومان
(358 بار بازدید)

گلایفوزیت

بزودی
(284 بار بازدید)

کلرپیریفوس100سی سی

بزودی
(274 بار بازدید)

سولفورsc80%

بزودی
(432 بار بازدید)

سایپرمترین100سی سی

بزودی
(249 بار بازدید)

آبامکتین 100سی سی

بزودی
(340 بار بازدید)

حشره کش مالاتیون

بزودی
(290 بار بازدید)

قارچ کش بردو

118,000 تومان
(305 بار بازدید)

کود30-5-15 فیتومکس
NPK

90,000 تومان
(344 بار بازدید)

کود 15-5-30 NPK فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(602 بار بازدید)

برودو بزرگ

347,500 تومان
(365 بار بازدید)

برودو

72,000 تومان
(470 بار بازدید)

کود NPK20-20-20 فیتومکس
NPK

92,500 تومان
(498 بار بازدید)

آبامکتین
Abamectin

240,000 تومان
(323 بار بازدید)

اتیون
Ethion

330,000 تومان
(339 بار بازدید)

بونسای (کوچک)

3,000,000 تومان
(399 بار بازدید)

بونسای

4,500,000 تومان
(372 بار بازدید)

موز
Musa

2,500,000 تومان
(364 بار بازدید)

یوکا
Yucca

3,500,000 تومان
(375 بار بازدید)

آگاو
Agave

5,000,000 تومان
(346 بار بازدید)

سیکاس
Cycas revoluta

3,000,000 تومان
(366 بار بازدید)

سرخس
Nephrolepsis

130,000 تومان
(539 بار بازدید)

بونسای جنسینگ
Asian Ginseng

250,000 تومان
(540 بار بازدید)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...